Klantervaring Funeral Products - Blue People IT (2024)

“Ze komen hier niet om uren te verkopen, ze komen hier om een oplossing te bieden’’- Frank Noltes (over Blue People IT).

Graag delen we het verhaal van onze klant: Funeral Products.

Eerst even voorstellen

Funeral Products is een groothandel, ontwikkelaar en producent van producten voor de uitvaartindustrie. Wanneer je een kijkje op de website neemt zie je al snel de producten die worden aangeboden. Het assortiment bestaat uit de mooiste urnen van verschillende materialen bestaande uit onder andere: glas, keramiek en metaal.

Maar er is nog veel meer mogelijk. Zo biedt Funeral Products bijvoorbeeld ook mini urnen en dierenurnen voor binnen-en buiten aan. Ondanks dat een uitvaart niet een fijne aangelegenheid is en je hierbij misschien een minder positief gevoel krijgt, is dat bij de uitstraling en producten van Funeral Products zeker niet het geval. Met de kleurrijke uitstraling en het assortiment dat zelfs hele persoonlijke sieraden en fotolijsten bevat wordt er met veel wensen van mensen rekening gehouden en is de slogan: Keeping the memory alive, ook erg toepasselijk. https://www.funeralproducts.eu/nl/

Indeze klantcase komt Frank Noltes, 42 jaar en Algemeen Directeur van Funeral Products aan het woord. Sinds 4 jaar is hij werkzaam bij de organisatie.

Klantervaring Funeral Products - Blue People IT (2)

Klantervaring Funeral Products - Blue People IT (3)

Connectie met Blue People IT
We zien in de praktijk dat klanten op verschillende manieren in contact komen met Blue People IT. Dit kan zijn via naamsbekendheid, social media, de website, (zakelijke) relaties of leads. Meer over de samenwerking die ontstaan is tussen Funeral Products en Blue People IT, lees je hieronder.

Via een goede relatie van Funeral products, en partner van Blue People IT is Frank bij Blue People IT terecht gekomen. Frank: “Ik besprak de uitdagingen die wij binnen ons bedrijf ervaarde en informeerde naar een geschikt bedrijf’’. De persoon waar Frank mee in gesprek is verteld hem over Blue People IT en over de goede ervaring die hij zelf heeft gehad tijdens een samenwerking. Zo ging het balletje rollen en werd er contact opgenomen met een van onze medewerkers.

Welke uitdagingen waren er?
Frank vertelt dat Funeral Products snel is gegroeid de afgelopen jaren. Binnen het bedrijf ligt de focus op het aanbieden van de beste service naar de klanten toe en is de klantbeleving erg belangrijk. Frank: ‘‘de dagdagelijkse uitdagingen waar wij binnen het bedrijf nog tegenaan liepen met de software van Exact werden een beetje vooruitgeschoven”. Zo vertelt hij dat de software van Exact een ruime tijd geleden is geïnstalleerd door een bedrijf dat geen aandacht en tijd heeft geïnvesteerd in het op de juiste manier overbrengen van de benodigde informatie voor het interne team en daarnaast het implementeren van informatie in het programma niet effectief heeft aangepakt.

Belangrijk
Bij het aanschaffen van software is niet alleen de functionaliteit van de software belangrijk maar ook het juist implementeren van informatie en het interne proces met het gehele bedrijf. Elke afdeling werkt weer met andere onderdelen binnen de software en om dit tot een succes te brengen is (basis)kennis erg belangrijk.
Bij Blue People IT hebben wij ervaren consultants die uitleg geven over de verschillende pakketten binnen de software. Verder wordt (Exact)software ingericht op een manier die aansluit bij de wensen van jouw bedrijf. Onze consultants geven trainingen aan medewerkers om de benodigde kennis over te brengen, met als doel: succesvol werken binnen de software. Daarnaast verwerken consultants (bestaande) informatie op een effectieve manier in de (Exact) software.

Onderscheidend vermogen
We vroegen Frank wat onderscheidend is aan Blue People IT en wat binnen de samenwerking als positief ervaren wordt.
Frank: ‘‘Wat ik als heel positief ervaren heb is het eerste kennismakingsgesprek. Er werd duidelijk een kader geschetst en het gesprek was down to earth.’’ Zo zegt Frank over de intentie van Blue People IT: ‘‘Ze komen hier niet om uren te verkopen, ze komen hier om een oplossing te bieden’’. Daarnaast spreekt hij zijn complimenten uit over de manier waarop kennis wordt gedeeld over de software met het interne team. Frank verteld hoe Blue People IT bijdraagt aan de optimalisatie van Funeral Products ‘‘Jullie gaan meteen aan de slag, de dingen die eenvoudig kunnen worden geïmplementeerd worden meteen opgepakt en uitgevoerd. Binnen het team van Funeral Products zijn er medewerkers die op verschillende niveaus en verschillende gebieden werken met Exact Software. Daar wordt goed op ingespeeld door de consultants en dit heeft ertoe geleid dat de benodigde kennis over Exact Online voor iedereen duidelijk is.” Ook het toepasbaarheidsonderzoek dat voorafgaand aan een project wordt uitgevoerd werd als effectief en waardevol ervaren.

We bedanken Funeral Products voor de fijne samenwerking tijdens het project maar ook voor de bereidheid om mee te werken aan het interview.

Klantervaring Funeral Products - Blue People IT (4)

(v.l.n.r. : Frank, Mikey en Sandra)

Klantervaring Funeral Products - Blue People IT (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kieth Sipes

Last Updated:

Views: 6129

Rating: 4.7 / 5 (67 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kieth Sipes

Birthday: 2001-04-14

Address: Suite 492 62479 Champlin Loop, South Catrice, MS 57271

Phone: +9663362133320

Job: District Sales Analyst

Hobby: Digital arts, Dance, Ghost hunting, Worldbuilding, Kayaking, Table tennis, 3D printing

Introduction: My name is Kieth Sipes, I am a zany, rich, courageous, powerful, faithful, jolly, excited person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.